Có 1 kết quả:

gào zhuàng

1/1

gào zhuàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to tell on sb
(2) to complain (to a teacher, a superior etc)
(3) to bring a lawsuit