Có 1 kết quả:

gào shì pái

1/1

gào shì pái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) notice
(2) placard
(3) signboard