Có 1 kết quả:

gào qìng

1/1

gào qìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to run out
(2) to have exhausted