Có 1 kết quả:

gào jiě

1/1

gào jiě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (Christianity) to confess
(2) confession
(3) penance