Có 1 kết quả:

gào cí

1/1

gào cí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to say goodbye
(2) to take one's leave