Có 1 kết quả:

gào song

1/1

gào song

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) to tell
(2) to inform