Có 3 kết quả:

yuányúnyùn
Âm Pinyin: yuán, yún, yùn
Tổng nét: 7
Bộ: kǒu 口 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一丨フノ丶
Thương Hiệt: RBO (口月人)
Unicode: U+5458
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: vân, viên
Âm Nôm: viên
Âm Quảng Đông: jyun4

Tự hình 3

Dị thể 3

1/3

yuán

giản thể

Từ điển phổ thông

người, kẻ, gã

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 員.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 員

Từ điển Trung-Anh

(1) person
(2) employee
(3) member

Từ ghép 284

Àì guó Wèi shēng Yùn dòng Wěi yuán huì 爱国卫生运动委员会Àò lín pǐ kè Yùn dòng huì Zǔ zhī Wěi yuán huì 奥林匹克运动会组织委员会bān dào yuán 扳道员bǎo ān rén yuán 保安人员bǎo guǎn yuán 保管员bǎo quán yuán 保全员bào gào yuán 报告员bào wù yuán 报务员bìn yí yuán 殡仪员bīng yuán 兵员bìng yuán 病员bō bào yuán 播报员bō yīn yuán 播音员bù jì guǎn lǐ yuán 簿记管理员cái pàn yuán 裁判员cái yuán 裁员cǎi gòu yuán 采购员cān yì yuán 参议员cāo zuò yuán 操作员chá piào yuán 查票员cháng pǎo yùn dòng yuán 长跑运动员cháng wù wěi yuán huì 常务委员会chéng shì guǎn lǐ yuán 程式管理员chéng wù yuán 乘务员chéng xù yuán 程序员chéng yuán 成员chéng yuán guó 成员国chū nà yuán 出纳员chuán dá yuán 传达员chuán yuán 船员chuī shì yuán 炊事员cóng yè rén yuán 从业人员dǎ zì yuán 打字员Dà chái dàn xíng zhèng wěi yuán huì 大柴旦行政委员会dà yuán 大员dǎng yuán 党员dǎo háng yuán 导航员dēng jì yuán 登记员dì qín rén yuán 地勤人员diàn yǐng yǎn yuán 电影演员diàn yuán 店员diào chá rén yuán 调查人员diào chá yuán 调查员dìng yuán 定员dòng yuán 动员duì yuán 队员fǎng yuán 访员fēi xíng yuán 飞行员fēn xī yuán 分析员fú wù yuán 服务员fú yuán 幅员fǔ dǎo yuán 辅导员fù jià shǐ yuán 副驾驶员fù yuán 复员gāo céng zhí xíng yuán 高层执行员gāo jí zhí yuán 高级职员gāo jí zhuān yuán 高级专员gōng ān guān yuán 公安官员gōng wù rén yuán 公务人员gōng wù yuán 公务员gōng zhí rén yuán 公职人员gōng zuò rén yuán 工作人员gōng zuò wěi yuán huì 工作委员会Gòng chǎn dǎng yuán 共产党员gù yuán 僱员gù yuán 雇员guān cè yuán 观测员guān chá yuán 观察员guān yuán 官员guǎn lǐ wěi yuán huì 管理委员会guǎn lǐ yuán 管理员guǎng bō yuán 广播员guī huà rén yuán 规划人员guì yuán jī 柜员机Guó fáng Kē xué Jì shù Gōng yè Wěi yuán huì 国防科学技术工业委员会guó huì yì yuán 国会议员Guó jì Àò lín pǐ kè Wěi yuán huì 国际奥林匹克委员会Guó jì Diàn bào Diàn huà Zī xún Wěi yuán huì 国际电报电话咨询委员会Guó jiā Biāo zhǔn huà Guǎn lǐ Wěi yuán huì 国家标准化管理委员会Guó jiā Diàn lì Jiān guǎn Wěi yuán huì 国家电力监管委员会Guó jiā Fā zhǎn hé Gǎi gé Wěi yuán huì 国家发展和改革委员会Guó jiā Fā zhǎn Jì huà Wěi yuán huì 国家发展计划委员会Guó jiā Jì huà Wěi yuán huì 国家计划委员会Guó jiā Jīng jì Mào yì Wěi yuán huì 国家经济贸易委员会Guó jiā Jūn pǐn Mào yì Guǎn lǐ Wěi yuán huì 国家军品贸易管理委员会Guó jiā Liú xué Jī jīn Guǎn lǐ Wěi yuán huì 国家留学基金管理委员会Guó jiā Wén wù Jiàn dìng Wěi yuán huì 国家文物鉴定委员会Guó jiā wén wù wěi yuán huì 国家文物委员会guó wù wěi yuán 国务委员Guó wù yuàn Guó yǒu Zī chǎn Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì 国务院国有资产监督管理委员会Guó yǒu Zī chǎn Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì 国有资产监督管理委员会hǎi guān guān yuán 海关官员hǎi yuán 海员háng tiān yuán 航天员huà wù yuán 话务员huì yuán 会员huì yuán guó 会员国jī chá rén yuán 稽查人员jī chá yuán 稽查员jī qiú yuán 击球员Jì lǜ Jiǎn chá Wěi yuán huì 纪律检查委员会jì lù yuán 记录员jì shù rén yuán 技术人员jì shù yuán 技术员jì zhàng yuán 记帐员jiā tíng chéng yuán 家庭成员jiā zhèng yuán 家政员jià shǐ yuán 驾驶员jiān chá yuán 监查员jiǎn chá yuán 检查员jiàn dìng wěi yuán huì 鉴定委员会jiàn xí yuán 见习员jiǎng jiě yuán 讲解员jiāo tōng xié guǎn yuán 交通协管员jiāo yì yuán 交易员jiào liàn yuán 教练员jiào yù wěi yuán huì 教育委员会jiào yuán 教员jiào zhí yuán 教职员jiào zhí yuán gōng 教职员工jiē dài yuán 接待员jiē xiàn yuán 接线员jiě shuō yuán 解说员jiù hù rén yuán 救护人员jiù shēng yuán 救生员kāi fā rén yuán 开发人员kē jì rén yuán 科技人员kē yán rén yuán 科研人员kōng fú yuán 空服员kōng zhōng jiāo tōng guǎn zhì yuán 空中交通管制员kǒu yì yuán 口译员láo wù rén yuán 劳务人员Lěng hú xíng zhèng wěi yuán huì 冷湖行政委员会lǐ fà yuán 理发员lǐ huò yuán 理货员lì fǎ wěi yuán 立法委员lì fǎ wěi yuán huì 立法委员会Lián bāng Tōng xìn Wěi yuán huì 联邦通信委员会Lián hé guó Nán mín Shì wù Gāo jí Zhuān yuán Bàn shì chù 联合国难民事务高级专员办事处liè chē yuán 列车员lín shí Àò mén shì zhèng zhí xíng wěi yuán huì 临时澳门市政执行委员会lín shí yǎn yuán 临时演员lǐng háng yuán 领航员mǎn yuán 满员Máng yá xíng zhèng wěi yuán huì 茫崖行政委员会Měi guó Zhèng quàn Jiāo yì Wěi yuán huì 美国证券交易委员会méng yuán 盟员nǚ chéng wù yuán 女乘务员nǚ diàn yuán 女店员nǚ jǐng yuán 女警员Ōū méng Wěi yuán huì 欧盟委员会pǎo lěi yuán 跑垒员péi shěn yuán 陪审员qǐ sù yuán 起诉员qǐ zào yuán 起造员qì xiàng rén yuán 气像人员qián shuǐ yuán 潜水员Qiáo wù Wěi yuán huì 侨务委员会qín wù yuán 勤务员qiú yuán 球员qù Tái rén yuán 去台人员Quán guó Rén mín Dài biǎo Dà huì Cháng wù Wěi yuán huì 全国人民代表大会常务委员会quán tǐ rén yuán 全体人员quán yuán 全员rén yuán 人员rǒng yuán 冗员ruǎn jiàn kāi fā rén yuán 软件开发人员shāng bìng yuán 伤病员shāng cán rén yuán 伤残人员shāng yuán 伤员shè yuán 社员shén zhí rén yuán 神职人员shěn jì yuán 审计员shěn pàn yuán 审判员shēng yuán 生员shǐ lǐng guān yuán 使领官员shì fēi yuán 试飞员shì yì yuán 市议员shōu bào yuán 收报员shōu piào yuán 收票员shǒu mén yuán 守门员shòu huò yuán 售货员shòu piào yuán 售票员sī fǎ rén yuán 司法人员sī lìng yuán 司令员sī shòu rén yuán 司售人员sī xiàn yuán 司线员sì yǎng yuán 饲养员sù jì yuán 速记员suí xíng rén yuán 随行人员suí yuán 随员tàn léi rén yuán 探雷人员tàn yuán 探员tè jì yǎn yuán 特技演员tè pài yuán 特派员tǐ cāo yùn dòng yuán 体操运动员tì shēn yǎn yuán 替身演员tiáo yán rén yuán 调研人员tōng xùn yuán 通讯员tǒng jì yuán 统计员tóu dì yuán 投递员tū jī duì yuán 突击队员tú shū guǎn lǐ yuán 图书管理员tú shū guǎn yuán 图书馆员tuán yuán 团员tuī xiāo yuán 推销员wǎng guǎn yuán 网管员wǎng luò guǎn lǐ yuán 网络管理员wǎng luò guī huà rén yuán 网络规划人员wēi yuán 委员wěi yuán 委员wěi yuán huì 委员会wěi yuán huì huì yì 委员会会议wěi yuán zhǎng 委员长wèi shēng guān yuán 卫生官员wén yuán 文员wú xiàn diàn guǎn lǐ wěi yuán huì 无线电管理委员会xià yì yuàn yì yuán 下议院议员Xiàn fǎ Jiān hù Wěi yuán huì 宪法监护委员会xiāo fáng duì yuán 消防队员xiāo fáng yuán 消防员xiǎo zǔ wěi yuán huì 小组委员会xié guǎn yuán 协管员xié tiáo yuán 协调员xíng li yuán 行李员xíng zhèng yuán 行政员Xuǎn jǔ Wěi yuán huì 选举委员会xué yuán 学员yā yùn yuán 押运员yán jiū rén yuán 研究人员yán jiū yuán 研究员yán xiū yuán 研修员yǎn yì rén yuán 演艺人员yǎn yuán 演员yǎn yuán zhèn róng 演员阵容yáng yuán 洋员yào yuán 要员yè wù yuán 业务员yī hù rén yuán 医护人员yī wù rén yuán 医务人员yì yuán 议员yì yuán 译员yǐn dǎo yuán 引导员yíng yè yuán 营业员yóu dì yuán 邮递员yǔ háng yuán 宇航员yuán gōng 员工yuán jǐng 员警yuán wài 员外yùn dòng yuán 运动员yùn huò yuán 运货员zá jì yǎn yuán 杂技演员zhàn yuán 站员zhāo dài yuán 招待员zhēn chá yuán 侦察员zhèng fǔ guān yuán 政府官员zhèng quàn wěi yuán huì 证券委员会zhèng zhì wěi yuán 政治委员zhí yè yùn dòng yuán 职业运动员zhí yuán 职员zhǐ dǎo yuán 指导员zhǐ zhàn yuán 指战员Zhōng Gòng Zhōng yāng Jì lǜ Jiǎn chá Wěi yuán huì 中共中央纪律检查委员会Zhōng guó Bǎo xiǎn Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì 中国保险监督管理委员会Zhōng guó Gòng chǎn dǎng Zhōng yāng Wěi yuán huì 中国共产党中央委员会Zhōng guó Gòng chǎn dǎng Zhōng yāng Wěi yuán huì Xuān chuán bù 中国共产党中央委员会宣传部Zhōng guó Guó jì Mào yì Cù jìn Wěi yuán huì 中国国际贸易促进委员会Zhōng guó Guó mín dǎng Gé mìng Wěi yuán huì 中国国民党革命委员会Zhōng guó Yín háng yè Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì 中国银行业监督管理委员会Zhōng guó Zhèng quàn Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì 中国证券监督管理委员会Zhōng yāng Jūn shì Wěi yuán huì 中央军事委员会Zhōng yāng Wěi yuán huì 中央委员会Zhōng yāng Zhí xíng Wěi yuán huì 中央执行委员会zhòng yì yuán 众议员zhǔ guǎn rén yuán 主管人员zhuān mén rén yuán 专门人员zhuān yuán 专员zhuāng pèi yuán 装配员zī xún yuán 谘询员zì dòng guì yuán jī 自动柜员机zǒng dòng yuán 总动员Zǔ guó Hé píng Tǒng yī Wěi yuán huì 祖国和平统一委员会zǔ zhī wěi yuán huì 组织委员会zuò zhàn shī zōng rén yuán 作战失踪人员

yún

giản thể

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 員

yùn

giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 員.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Người, viên (nhân viên, học viên, thành viên của tổ chức): 演員 Diễn viên; 指揮員 Người chỉ huy; 黨員 Đảng viên;
② Viên (chỉ số người): 一員大將 Một viên đại tướng; 設官三十員 Đặt ra ba mươi chức quan; 吏員自佐史至丞相,十二萬二百八十五人 Số quan lại từ tá sử đến thừa tướng có tới mười hai vạn hai trăm tám mươi lăm người (Hán thư);
③ (văn) Hình tròn (như 圓, bộ 囗). Xem 員 [yún], [Yùn].

Từ điển Trần Văn Chánh

(Họ) Viên. Xem 員 [yuán], [yún].

Từ điển Trần Văn Chánh

① (cũ) Dùng làm tên người;
② (văn) Như 雲 (bộ 二), làm đầu ngữ cho động từ: 君子員獵員游 Người quân tử đi săn bắn ngao du (Thạch cổ văn); 若弗員來 Nhà ngươi chớ đến (Thượng thư: Tần thệ);
④ (văn) Như 雲 (bộ 二), làm trợ từ cuối câu: 聊樂我員 Để làm vui ta vậy (Thi Kinh: Trịnh phong, Xuất kì đông môn). Xem 員 [yuán], [Yùn].

Từ ghép 6