Có 1 kết quả:

ní ní chī chī

1/1

Từ điển Trung-Anh

docile