Có 1 kết quả:

ní nán xì yǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

whispering in a low voice (idiom); murmuring