Có 1 kết quả:

zhōu sān jìng yī

1/1

Từ điển Trung-Anh

circumference of a circle is proverbially three times its radius