Có 1 kết quả:

Zhōu Chéng wáng

1/1

Zhōu Chéng wáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

King Cheng of Zhou (1055-1021 BC), reigned 1042-1021 BC as the 2nd king of Western Zhou 西周[Xi1 Zhou1], son of King Wu of Zhou 周武王[Zhou1 Wu3 wang2]