Có 1 kết quả:

Zhōu Xīng chí

1/1

Từ điển Trung-Anh

Stephen Chow (1962-), Hong Kong actor, comedian, screenwriter and film director, known for his mo lei tau 無厘頭|无厘头[wu2 li2 tou2] movies