Có 1 kết quả:

zhōu huì

1/1

zhōu huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) weekly meeting
(2) weekly assembly