Có 1 kết quả:

Zhōu Yǒng kāng

1/1

Zhōu Yǒng kāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zhou Yongkang (1942-), PRC petroleum engineer and politician