Có 1 kết quả:

zhōu shēn

1/1

zhōu shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

whole body

Một số bài thơ có sử dụng