Có 1 kết quả:

tiè bì

1/1

tiè bì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to read aloud
(2) also written 呫嗶|呫哔