Có 1 kết quả:

wèi jīng

1/1

wèi jīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

monosodium glutamate (MSG)