Có 1 kết quả:

wèi sù

1/1

wèi sù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

monosodium glutamate (MSG)