Có 1 kết quả:

hū hè

1/1

hū hè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to shout