Có 1 kết quả:

hū nòng

1/1

hū nòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fool
(2) to deceive