Có 1 kết quả:

hū yìng

1/1

hū yìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to conform (with)
(2) to echo
(3) to correlate well
(4) (linguistics) agreement