Có 1 kết quả:

hū jiù

1/1

hū jiù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to call for help

Một số bài thơ có sử dụng