Có 1 kết quả:

hū péng yǐn bàn

1/1

hū péng yǐn bàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to gather one's friends
(2) to band together