Có 1 kết quả:

mìng lìng jù

1/1

mìng lìng jù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

imperative sentence