Có 1 kết quả:

mìng lìng háng

1/1

mìng lìng háng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

command line (computing)