Có 1 kết quả:

duō duō chēng qí

1/1

Từ điển Trung-Anh

to cluck one's tongue in wonder