Có 1 kết quả:

hé hé qì qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

polite and amiable