Có 1 kết quả:

hé hǎo rú chū

1/1

hé hǎo rú chū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bury the hatchet
(2) to become reconciled