Có 1 kết quả:

hé shang dǎ sǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 和尚打傘,無法無天|和尚打伞,无法无天[he2 shang5 da3 san3 , wu2 fa3 wu2 tian1]