Có 1 kết quả:

hé píng gòng chǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

peaceful coexistence of nations, societies etc