Có 1 kết quả:

hé píng gòng chǔ wǔ xiàng yuán zé ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄨˇ ㄨˇ ㄒㄧㄤˋ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Zhou Enlai's Five Principles of Peaceful Coexistence
(2) 1954 Panchsheel series of agreements between PRC and India