Có 1 kết quả:

hé píng huì tán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) peace talks
(2) peace discussions