Có 1 kết quả:

hé píng niǎo

1/1

hé píng niǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Asian fairy-bluebird (Irena puella)