Có 1 kết quả:

hé qì shēng cái

1/1

Từ điển Trung-Anh

(idiom) amiability makes you rich