Có 1 kết quả:

hé qì zhì xiáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(idiom) amiability leads to harmony