Có 1 kết quả:

Hé tián dì qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Hoten Wilayiti
(2) Khotan prefecture in Xinjiang