Có 1 kết quả:

Hé tián shì

1/1

Hé tián shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Hoten Shehiri
(2) Khotan city in Xinjiang