Có 1 kết quả:

Hé tián Hé

1/1

Hé tián Hé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hotan River in Xinjiang