Có 1 kết quả:

Hé tián yù

1/1

Hé tián yù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nephrite
(2) Hetian jade