Có 1 kết quả:

Hé tián xiàn

1/1

Hé tián xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Hoten Nahiyisi
(2) Khotan county in Xinjiang