Có 1 kết quả:

hé mù xiāng chǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to live in harmony
(2) to get along with each other