Có 1 kết quả:

hé wèi lì qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to harmonize the stomach and rectify qi 氣|气[qi4] (Chinese medicine)