Có 1 kết quả:

hé yī ér wò

1/1

hé yī ér wò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to lie down to sleep with one's clothes on