Có 1 kết quả:

Hé jì huáng pǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hutchison Whampoa