Có 1 kết quả:

jiù yǒu yīng dé

1/1

Từ điển Trung-Anh

to deserve what one gets (punishment, mishap etc) (idiom)