Có 1 kết quả:

zhòu mà ㄓㄡˋ ㄇㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to damn
(2) to curse
(3) to revile