Có 1 kết quả:

zhòu zǔ

1/1

zhòu zǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to curse
(2) to revile