Có 1 kết quả:

zhòu yǔ

1/1

zhòu yǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) incantation
(2) spell
(3) enchantment
(4) curse