Có 1 kết quả:

zhòu zǔ ㄓㄡˋ ㄗㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to curse
(2) to revile