Có 1 kết quả:

zhòu mà

1/1

zhòu mà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to damn
(2) to curse
(3) to revile